Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”


Gmina Wieliszew otrzymała grant na realizację projektu pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Wieliszew otrzymała grant na realizację projektu pn.„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na realizację grantu została zawarta 16 sierpnia 2022 r. pomiędzy Gminą Wieliszew, a Fundacją Edukacyjną ODiTK z siedzibą w Gdańsku.

Grant jest wykorzystywany na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE), którzy pracują w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew w okresie 10 miesięcy, od1 października 2022 r. do 31 lipca 2023 r. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 127 650,80 zł.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie: http://asystentspe.pl/

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych.

Partnerzy :

  • Fundacja Edukacyjna ODITK
  • Fundacja Fundusz Współpracy
  • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Comments are closed.