Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Bo każdy dzień jest wyjątkowy

6:30-8:00 Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne w małych grupach. Zabawy samorzutne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy rozwijające mowę i myślenie. Gry i zabawy dydaktyczne- zajęcia dowolne przy stolikach, ćwiczenia usprawniające narządy mowy (artykulacyjne, ortofoniczne, oddechowe i emisyjne).
8:00- 8:15 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową i grafomotorykę, rozmowy kierowane, rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8:15-8:20 Ćwiczenia poranne i czynności porządkowe.
8:20-8:30 Przygotowanie do śniadania- wyrabianie i doskonalenie umiejętności samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłków.
8:30-9:00 ŚNIADANIE I
9:00-9:30 Realizacja zadań dydaktycznych wyzwalających wszechstronną aktywność dzieci (dzieci młodsze)
9:00-10:00 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej poprzez zajęcia z całą grupą, wyzwalających aktywność dzieci z poszczególnych obszarów edukacyjnych: muzycznego, kulturowo-estetycznego, zdrowotnego, społecznego, przyrodniczego, rozwijającego mowę i myślenie, przygotowującego do nauki czytania, liczenia i pisania. (dzieci starsze).
10:00-10:45 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową, wzrozkową i grafomotorykę, rozmowy kierowane, rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
10:45-11:00 Przygotowanie do II śniadania- wyrabianie i doskonalenie umiejętności samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłków.
11:00-11:15 ŚNIADANIE II
11:15-11:45 Pobyt na świeżym powietrzu- swobodne i organizowane gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, w razie niepogody- ćwiczenia gimnastyczne, zabawy w Sali wg. Zainteresowań dzieci, zabawy logopedyczne, zajęcia indywidualne.
11:45-12:00 Czynności samoobsługowe przygotowujące do obiadu- wyrabianie i doskonalenie umiejętności samodzielnego, kulturalnego spożywania posiłków.
12:00-12:30 OBIAD
12:30-13:30 Leżakowanie-słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, opowiadań.(dzieci najmłodsze)
12:30-13:45 Ćwiczenia relaksacyjne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela z wykorzystaniem literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, muzyka relaksacyjna.
13:45-14:00 Czynności samoobsługowe przygotowujące do podwieczorku- wyrabianie i doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.
14:00-14:20 PODWIECZOREK
14:20-17:00 Utrwalanie wiadomości, zabawy dydaktyczne, graficzne, zabawy integracyjne o charakterze wychowawczym, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, czynności porządkowe. Zabawa swobodna w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Rozwijanie umiejętności i pasji na zajęciach dodatkowych (kółka zainteresowań). Rozchodzenie się dzieci.