Deklaracja Dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie (https://ps1.wieliszew.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01
Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej po wejściu w życie
  ustawy o dostępności cyfrowej i są obszerne
 2. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w
  pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów
  alternatywnych do tabel i grafik
 3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane
  z serwisu zewnętrznego YouTube
 4. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku
   czy formatu
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Onifaciuk, adres poczty elektronicznej:  ps1@wieliszew.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 782-24-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Brak dedykowanych aplikacji mobilnych. Dostęp z urządzenia mobilnego jedynie poprzez przeglądarkę WWW.

Dostępność architektoniczna budynku

Budynek Przedszkola Samorządowego nr 1 w Wieliszewie nie jest dostępny dla osób
z niepełnosprawnością. Jest to związane z charakterystyką architektoniczną-
przedszkole, utworzone w roku 1981, znajduje się w parterowym budynku
połączonym z Urzędem Gminy Wieliszew. Przed budynkiem zostały wyznaczone i
oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Natomiast, by wejść
do przedszkola, należy zadzwonić domofonem znajdującym się przy furtce (osoba
poruszająca się o kulach jest w stanie dosięgnąć domofonu), po czym osoby
odbierające domofon w środku, przyciskiem otwierają furtkę. Furtka jest na tyle
szeroka, że można przejechać wózkiem inwalidzkim. Następnie przed głównym
wejściem znajdują się zadaszone schody, potem, by wejść dalej do przedszkola-
następne schody. Najbardziej dogodnym sposobem kontaktu dla osób
niepełnosprawnych poruszających się np. wózkiem inwalidzkim, jest umówienie
wizyty telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu pod numer 22 782-24-36 lub mailowo: ps1@wieliszew.pl
W dniu wizyty, wyznaczona do tego osoba (sekretarka / wicedyrektor / dyrektor)
pomoże osobie niepełnosprawnej wejść do przedszkola lub daną sprawę uda się
omówić na dworze przy przygotowanym stanowisku.

Kontakt:

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Wieliszewie
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
05-135 Wieliszew
Tel.: Sekretariat: tel.fax/ 22 782-24-36
Osoba wspomagająca niepełnosprawnych: 22 782-20-22
e-mail: ps1@wieliszew.pl